GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Donație pentru RECONSTRUCȚIA EXPOZIȚIEI ROSARIU

“FIECARE ÎN LOCUL SĂU, FIECARE ÎN ROLUL SĂU”

Rosarium, expoziţie-colecţie

Grădina de Trandafiri a fost inițiată ca concept de către academicianul Alexandru Ciubotaru cu participarea arhitectului peisagist Alalexandru Ouș la începutul anilor 80 ai sec. XX.
Expoziția Rosarium este situată pe un teritoriu de circa 3 ha în partea de sud-est al Grădinii Botanice. În decursul a câtorva decenii la crearea colecției au contribuit substanțial cercetătorii științifici: dr. B. Morozovschi, dr. V. Donea, dr . Ludmila Krupkina, P. Luca. Actualmente custodele expoziției Rosarium este cercetătorul stiințific Daniela Ivasişin, care recent a iniţiat renovarea colecţiei de trandafiri.
În prezent expoziția include circa 100 soiuri de trandafiri şi 20 specii și cultivaruri de plante lemnoase ornamentale. Diversitatea de trandafiri întruneşte grupele: Thea Hybrid, Grandiflora, Floribunda, Miniatura, Poliantha, Polzanthai. Conform schemei arhitecturale în expoziție vegetează speciile și cultivarurile de: Juniperus communis, Ju. sabina, Picea pungens, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Betula pendula, Buxus sempervirens 'Globosa', Cerasus tomentosa, Quercus robur 'Fastigiata', Syringa vulgaris etc.
Din punct de vedera compozițional, Expoziția Rosarium este proiectată în stil peisager cu unele elemente clasice, având linii simetrice “ascunse” în formă de fluture, care accentuează expresivitatea acesteia.
Conform noului Plan general de reconstrucție în centrul expoziţiei va fi amplasată o construcție decorativă și funcțională – un havuz cu instalații tehnico-edilitare, mărginit de pergole cu elemente ornamentale dar și utilitare, ce vor permite evidențierea armonioasă a bolților de vegetație. Aleea centrală cu lăţimea de 5 m, se ramifică radial în 16 sectoare separate de o rețea de drumuri rezistente cu o lățime de 3 m, acoperite cu prundiș măcinat din piatră de granit.
Plantațiile perimetrice majoritare ale expoziției Rosarium sunt constituite în principal din aliniamente asimetrice multiple de castan porcesc și paltin, precum și exemplare solitare de diverși arbori și arbuşti (stejar, tei, arţar, mesteacăn, sânger, lemn câinesc etc.).
Conform schemei arhitecturale pe întreg teritoriul expoziției vor fi amplasate exemplare de plante conifere și foioase, iar în ceea ce privește forma coroanei, vor fi pretate cele ce au coroana piramidală și globulară.
Componenţa taxonomică a colecției a fost determinată de condiţiile pedoclimatice şi de rezultatele preliminare ale studiului diferitor aspecte ale introducţiei genului Rosa în Republica Moldova. Condiţiile naturale benefice pentru cultivarea trandafirilor şi prezenţa materialului divers specific permit obţinerea unui efect decorativ deosebit, precum şi crearea unei expoziţii complexe ca conţinut, în care trandafirii vor fi prezentaţi în toată splendoarea lor.
Speciile și soiurile de trandafiri vor fi repartizate conform principiului sistematic în grupuri, solitar pe gazon sau pe fundalul arborilor și arbuştilor ornamentali care înfloresc eșalonat.
Trandafirii urcători vor fi amplasați pe pergole din lemn și pe suporturi speciale majoritar în toate sectoarele expoziţiei.
Din întreaga varietate de specii şi soiuri existente în plan mondial, în expoziția Rozarium vor fi plantaţi circa 650 taxoni de trandafiri.
La elaborarea proiectului de renovare a expoziţiei-colecţie Rozarium au contribuit: coordonator de proiect, dr. V. Bucațel, arhitect peisagist A. Pânzaru, cercetător științific Daniela Ivasișin.
Fiind inițiată încă în secolul trecut, expoziția de trandafiri, situată la punctul declinului fiziologic, astăzi se confruntă cu serioase dificultați, în timp, plantele pierzând din vitalitate, iar teritoriul colecției - din aspectul estetic. Condițiile climatice, în special, intemperiile din anii precedenți și impactul economic au determinat direct starea actuală a Grădinii de Trandafiri.
Plantele din expoziție, depășind vârsta fiziologică, actualmente necesită o renovare radicală a genofondului specific în particular și în plan arhitectural, în general. Pentru a implementa acest proiect solicităm fonduri pentru achiziții de material săditor, materiale de construcții și auxiliare.
Vă invităm respectuos să fiți parte a Proiectului Grădina de Trandafiri prin acțiuni de voluntariat sau simplu în calitate de donatori.
Grădina de Trandafiri are nevoie de Dumneavoastră!
Costul de deviz privind lucrările de reconstrucție a expoziţiei-colecţie Rozarium constituie 3290,55 mii lei
Rechizitele bancare:
"BC Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" S.A.-
Codul băncii (BIC) MOBBMD22
Cod fiscal: (IDNO) 1015620006119
CONT CURENT: MDL-MD67MO2224ASV96892707100
USD-MD58MO2224ASV96892887100
EUR-MD96MO2224ASV96893097100
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”PROGRESUL DENDROLOGIC”
Vă rugăm să indicați la destinația plății: Donație pentru RECONSTRUCȚIA EXPOZIȚIEI ROSARIU din cadrul GRĂDINII BOTANICE NAȚIONALE (INSTITUT) ”ALEXANDRU CIUBOTARU”. Aceasta ne va permite să argumentăm scopul și destinația acestor fonduri, pentru ca ulterior aceste fonduri să nu fie interpretate ca venituri inpozitabile.

 

"EVERYONE IN HIS PLACE, EVERYONE IN HIS ROLE"

Rosarium, exhibition-collection
The concept of the Rosarium was developed by the academician Alexandru Ciubotaru, in collaboration with the landscape architect Alexandru Ouş, in the early 80s of the twentieth century.
The Rosarium is located on an area of about 3 hectares on the southeastern slope of the Botanical Garden. Such researchers as dr. B. Morozovschi, dr. V. Donea, dr. Ludmila Krupkina and P. Luca participated in the creation of the collection for several decades. Currently, the curator of the Rosarium is the researcher Daniela Ivasişin, who has recently initiated the restoration of the collection of roses.
Currently, the exhibition includes about 100 cultivars of roses and 20 species and cultivars of ornamental woody plants. The diversity of roses includes the groups: Thea Hybrid, Grandiflora, Floribunda, Miniatura, Poliantha, Polzanthai. According to the architectural scheme, the following cultivars and species grow in the exhibition: Juniperus communis, Ju. sabina, Picea pungens, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Betula pendula, Buxus sempervirens 'Globosa', Cerasus tomentosa, Quercus robur 'Fastigiata', Syringa vulgaris etc.
The Rosarium exhibition is designed in a free style, but with some classic elements, featuring hidden symmetrical lines, and, if seen from above, the shape of the collection resembles a butterfly.
According to the General Reconstruction Plan, in the center of the exhibition, there shall be a decorative and functional construction – a fountain with technical and public utility installations, surrounded by pergolas with ornamental and utilitarian elements, so that visitors have the opportunity to rest in a pleasant and comfortable environment. The 5 m wide central alley branches radially into 16 sectors, separated by a network of 3 m wide alleys, covered with pebbles of granite stone. The main alleys are stable enough for agricultural machines to move on them.
Along the perimeter of the Rosarium, there will be multiple rows of horse-chestnut and sycamore trees, designed in an asymmetrical pattern, as well as solitary specimens of various trees and shrubs (oak, linden, maple, birch, bloody dogwood, flowering dogwood etc.).
According to the architectural scheme, specimens of coniferous and deciduous plants will be planted thoughout the territory of the exhibition, and in terms of the shape of the crown, most of them will be pyramidal and globular.
The taxonomic composition of the collection is determined by the soil and climatic conditions and the preliminary results of the study on various aspects of the introduction of the genus Rosa in the Republic of Moldova. Due to the favorable natural conditions for growing roses and the presence of numerous species and varieties, a special decorative effect can be achieved and a rich collection can be created to show the unique beauty of these plants.
The species and cultivars of roses are distributed according to a systematic principle in groups, single on the lawn or on the background of decorative trees and shrubs, flowering one after another throughout the growing season.
The climbing roses will be trained on wooden pergolas and on other special supports in all sectors of the exhibition.
To enrich the diversity of the collection, about 650 taxa of roses are going to be planted in the Rosarium.
The following members of the project team have contributed to the renovation of the Rosarium exhibition-collection: Dr. V. Bucaţel as project coordinator, A. Pânzaru – landscape architect, Daniela Ivasişin – researcher.
Being created in the last century, the exhibition of roses is suffering a decline and is facing serious difficulties nowadays because, over time, the plants have lost much of their vitality and the general aspect of the collection has lost some of its aesthetic value. The climatic conditions and, in particular, the natural disasters of previous years, as well as some economic difficulties have led directly to the deterioration of the state of the Rosarium.
Most plants in the Rosarium are old, and a radical renewal of the gene pool, in particular, and of the design of the exhibition, as a whole, is currently needed. To implement this project we would like to kindly ask for support for the procurement of planting material and hard landscape materials.
We would like to invite you to become part of the Rose Garden Project by joining us as volunteers or by making a donation for the reconstruction of the Rosarium.
The Rose Garden needs you!
The cost estimate of the reconstruction of the Rosarium exhibition-collection is 3290.55 thousand lei.

Bank details:
"BC Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" S.A.-
Bank code (BIC) MOBBMD22
Tax code: (IDNO) 1015620006119
Current account: MDL-MD67MO2224ASV96892707100
USD-MD58MO2224ASV96892887100
EUR-MD96MO2224ASV96893097100
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ “PROGRESUL DENDROLOGIC”
Please specify as payment destination: Donation for the RECONSTRUCTION OF THE ROSARIUM EXHIBITION within the “ALEXANDRU CIUBOTARU” NATIONAL BOTANICAL GARDEN (INSTITUTE). This will allow us to demonstrate the purpose and the destination of these funds, so that they are not subsequently considered as taxable income.
 

«КАЖДЫЙ НА СВОЁМ МЕСТЕ, КАЖДЫЙ В СВОЕЙ РОЛИ»

Розарий, экспозиция-коллекция

Концепция Розария была инициирована академиком А. Чуботару, при участии ландшафтного архитектора А. Оуш, в начале 80-х годов двадцатого века.
Розарий расположен на площади около 3 га на юго-восточном склоне Ботанического Сада. В течение нескольких десятилетий, в создании коллекции приняли участие научные исследователи: доктора наук Б. Морозовский, В. Доня, Людмила Крупкина и специалист-розовод П. Лука. В настоящее время куратором Розария является научный сотрудник Даниела Ивасишин, которая инициировала реконструкцию экспозиции.
Сейчас коллекция включает около 100 сортов роз и 20 видов и культиваров декоративных древесных растений. Разнообразие роз включает группы: Thea Hybrid, Grandiflora, Floribunda, Miniatura, Poliantha, Polzanthai. Согласно архитектурной схеме, в экспозиции вегетируют следующие виды и культивары: Juniperus communis, Ju. sabina, Picea pungens, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Betula pendula, Buxus sempervirens 'Globosa', Cerasus tomentosa, Quercus robur 'Fastigiata', Syringa vulgaris и др.
В архитектурном отношении Розарий решен в стиле свободной планировки, но с некоторыми классическими элементами, со скрытыми симметричными линиями.
Согласно Генеральному плану реконструкции, в центре экспозиции будет расположен фонтан, окруженный декоративными перголами с орнаментальными растениями во всем их великолепии. Центральная аллея шириной 5 м радиально разветвляется на 16 секторов, разделенных сетью дорог шириной 3 м, покрытых галькой из гранитного камня.
По периметру Розария аллейные насаждения будут состоять в основном из конского каштана и клена, расположенных в асимметричном порядке, а также из отдельных экземпляров различных декоративных деревьев и кустарников (дуб, липа, клен, береза, свидина кроваво-красная, бирючина и др.).
Согласно архитектурной схеме, экземпляры хвойных и лиственных растений будут высажены по всей территории экспозиции, а с точки зрения формы кроны, большинство из них будут пирамидальными и шаровидными.
Таксономический состав коллекции определяется прежде всего природно-климатическими условиями зоны и результатами предварительного изучения различных аспектов интродукции рода Rosa в Республике Молдова. Благоприятные природные условия для выращивания роз и наличие различных видов и сортов способствуют достижению особого декоративного эффекта, а также созданию богатой коллекции, в которой будет раскрыта уникальная красота каждого из представленных растения.
Виды и сорта роз распределены по систематическому принципу, группами, одиночными на газоне или на фоне непрерывно-цветущих декоративных деревьев и кустарников.
Вьющиеся розы будут распределены во всех секторах экспозиции на деревянных перголах и на других специальных опорах.
Из всего многообразия видов и сортов, существующих в мире, в Розарии будет высажено около 650 таксонов роз.
В разработке проекта реконструкции экспозиции-коллекции «Розарий» приняли участие: координатор проекта, доктор наук В. Букацел, ландшафтный архитектор А. Пынзару, научный сотрудник Даниела Ивасишин.
Будучи созданной в прошлом веке, экспозиция роз сейчас находится в состоянии упадка и сталкивается с серьезными трудностями, по истечении времени растения потеряли большую часть своей жизнеспособности, а общий вид коллекции утратил часть своей эстетической ценности.
Климатические условия и, в частности, стихийные бедствия предыдущих лет, а также экономические последствия привели непосредственно к текущему состоянию Розария.
Генофонд растений, превышающий физиологический возраст, в настоящее время требует радикального обновления, в частности, и дизайна экспозиции, в целом.
Для реализации этого проекта мы предлагаем участвовать в сборе фондов для приобретения посадочного и строительных материалов. Мы приглашаем Вас стать частью Проекта «Сад Роз», присоединившись к нам в качестве волонтеров или сделав благотворительный акт для реконструкции Розария.
Сад роз нуждается в Вас!
Сметная стоимость работ по реконструкции экспозиции-коллекции Розария составляет 3290,55 тыс. леев.

Банковские реквизиты:
"BC Mobiasbancă-Groupe Societe Generale" S.A.-
Код банка (BIC) MOBBMD22
Фискальный код: (IDNO) 1015620006119
Текущий счет: MDL-MD67MO2224ASV96892707100
USD-MD58MO2224ASV96892887100
EUR-MD96MO2224ASV96893097100
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ “PROGRESUL DENDROLOGIC”
Пожалуйста, укажите в качестве назначения платежа: Пожертвование для РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫСТАВКИ «РОЗАРИЙ» в НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ (ИНСТИТУТ) им. Александра Чуботару. Это позволит нам аргументировать цель и назначение этих средств, чтобы они впоследствии не рассматривались как налогооблагаемый доход.