GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Publicaţii şi ediţii

I. Denumirea şi tipul lucrării
Rezervaţia ,,Prutul de Jos"

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Lucrarea a fost elaborată de un grup de botanisti şi zoologi de la Grădina Botanică (Institut) şi Institutul de Zoologie ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe baza materialului acumulat prin cercetările ştiinţifice efectuate în ultimele decenii şi editată cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţional al Ministerului Mediului şi Agenţiei „Moldsilva".

III. Autorii lucrării
Gheorghe Postolache, Andrei Munteanu, Dragoş Postolache, Constantin Cojan

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
În lucrarea Rezervaţia „Prutul de Jos" sunt descrise diversitatea florei, faunei şi vegetaţiei unei suprafeţe de mare valoare pentru conservarea biodiversităţii. Conspectul florei include 310 specii de plante vasculare şi o succintă descriere a fiecărei specii a apartenenţei ecologice, geografice etc. Este dată o caracterizare fitosociologică a vegetaţiei şi sunt descrise 40 asociaţii vegetale. Dinamica multianuală şi sezonieră, zonarea vegetaţiei constituie capitole aparte ale lucrării.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării 
Amenajarea Spaţiilor Verzi

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
425/15.06.2010 "Fundamentarea principiilor şi metodologiilor de proiectare a modelelor experimentale în vederea valorificării spaţiilor verzi şi terenurilor degradate, cu impact asupra reducerii poluării mediului în contextul integrării în platforma europeană de management durabil al resurselor materiale şi reconstrucţiei ecologice, în conformitate cu normele şi standartele Uniunii Europene"

III. Autorii lucrării
Adelina Dumitraş, Alexandru Teleuţă, Nina Ciorchină, Eugeniu Alexandrov, Ion Roşca

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Lucrarea cuprinde informaţii despre: Conceptul de peisaj natural şi antropizat; Clasificarea, dimensioanarea, organizarea şi sistematizarea spaţiilor verzi, Categorii de spaţii verzi; Funcţii, stiluri, genuri şi principii de amenajare a spaţiilor verzi; etc.

 

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Botanical Garden 60 years

II.Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Proiect de transfer tehnologic: “Elaborarea reţelelor turistice pe teritoriul Grădinii Botanice şi dotarea cu materiale informaţionale necesare"

III. Autorii lucrării
Teleuţă A., Alexandrov E., Colţun M. etc. Grădina Botanică (Institut) a AŞM

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Descrierea succintă a expoziţiilor şi colecţiilor de plante din Grădina Botanică (Institut) a AŞM, cu scopul de popularizare a genofondului de plante.

 

 

 

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Monografia, manual, culegerea tematică, etc.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.010 A Introducerea şi valorificarea speciilor de plante valoroase în economia naţională.

III. Autorii lucrării
Sava Victor, dr. hab., prof., Grădina Botanică (Institut) a AŞM

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Manual respectiv este slcătuit din două compartimente – Floricultura generală – ce conţine noţiuni geenrale privind morfologia plsntelor decorative şi clasificarea lor, relaţiile cu factorii de mediu, înmulţirea şi agrotehnica, ameliorarea şi reproducerea seminţelor, recoltarea, păstrarea produselor floricole şi protecţia plantelor decorative. Partea a doua – Floricultura specială – ce include descrierea biomorfologică, ecologia, înmulţirea şi utilizarea plantelor decorative anuale, bienale şi perene, de teren deschis etc. Sunt descrise 673 specii de plante floricole.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Plante decorative anuale (introducerea, biologia, ecologia, fiziologia).

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.010 A Introducerea şi valorificarea speciilor de plante valoroase în economia naţională.

III. Autorii lucrării
Sava Victor, dr. hab., prof., Grădina Botanică (Institut) a AŞM

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Determinate legităţile adaptării plantelor decorative anuale în condiţiile pedoclimatice ale RM. Sunt expuse problemele creşterii şi dezvoltării plantelor, particularităţile biologice ale înfloririi şi fructificării, regimul de apă şi rezistenţa la secetă, influenţa microelementelor prin metoda extraradiculară şi a îngrăşămintelor bacteriale asupra ritmului de creştere şi dezvoltare a plantelor decorative anuale. Este reprezentat asortimentul de plante decorative anuale recomandat pentru crearea spaţiilor verzi şi flori tăiate.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Plantele decorative erbacee din flora spontană a Republicii Moldova.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.010 A Introducerea şi valorificarea speciilor de plante valoroase în economia naţională.

III. Autorii lucrării
Sava Victor, dr. hab., prof., Grădina Botanică (Institut) a AŞM

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Sunt expuse caracterele biomorfologice, ecologice, metodele de înmulţire şi utilizare a peste 450 specii de plante decorative erbacee din flora spontană a Republicii Moldova (păduri, stepe, povîrnişuri calcaroase, stîncării, ecosisteme praticole şi acvatice).

 

 

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация винограда (систематика и цитогенетика винограда),2-ое изд., перераб. И дополн., Кишинэу, 2011. 560 с.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
”Introducerea, studierea și utilizarea rațională a plantelor lemnoase”.

III. Autorii lucrării
TOPALĂ ȘT. d.h.b., prof. univ., Grădina Botanică (Institut) a A.Ș.M., lab. dendrologie

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
În monografie sunt generalizate cunoștințele despre citologia și citogenetica viței de vie; prezentate date despre studiul citologic a cca. 2 000 soiuri de Vitis vinifera, V.labrusca, clonelor de V.rotundifolia, V.sylvestris, a speciilor spontane din genurile Vitis, Cissus, Cyphostemma, Rhoicissus, Tetrastigma, Ampelopsis, Parthenocissus. S-a completat cariosistematica vitaceelor și s-a elaborat o nouă clasificare a fam. Vitaceae Juss.; detaliat s-a analizat proveniența speciei de cultură (V.vinifera L.); prezentată caracterizarea completă și diagnosticarea formelor poliploide de viță de vie; aduse date amănunțite desprehibridarea distantă, sinteza genomului nou, crearea viței de vie nealtoite, proprioradiculare, rezistente la filoxeră.


I. Denumirea şi tipul lucrării
FLORA BASARABIEI vol. I

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
11.817.0806F „Cercetarea florei vasculare a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice pentru elaborarea Cărtii Roşii şi editarea monografiei Flora Basarabiei”

III. Anul nr. ISBN al lucrării
Chişinău: „Universul” ÎS, 2011. ISBN 978-9975-47-057-5.

IV. Autorii lucrării
† G. SIMONOV, A. NEGRU, GALINA ŞABANOV, † V. CHIRTOCA, VALENTINA CANTEMIR, V. GHENDOV, GH. POSTOLACHE, A. TELEUŢĂ, P. PÂNZARU, cu participarea specialiştilor din domeniile pedologiei şi geografiei A. URSU, † TATIANA CONSTANTINOV, G. SÂRODOEV, E. MIŢUL

V. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Structura vol. I al monografiei „Flora Basarabiei” este constituită din 2 părţi. Partea generală cupinde elucidarea condiţiilor naturale ale Basarabiei (relieful, clima, solurile, vegetaţia), istoria geologică şi originea florei actuale basarabene, istoria cercetărilor floristice, descrierea districtelor geobotanice. Partea specială include caracterizările generale ale filumurilor, claselor, familiilor, genurilor de plante superioare sporifere şi gimnosperme, înregistrate în flora spontană a Basarabiei şi teritoriilor limitrofe. Toate speciile (182 de specii din 98 de genuri, 52 de familii şi 5 filumuri) cuprinse în volum sunt însoţite de ilustraţii alb-negru, sinonimie, descrieri detaliate ale caracterelor morfologice, biologice şi ecologice cu indicarea ariilor de răspândire pe Terra, domeniilor de utilizare, iar pentru speciile rare se indică şi gradul lor de periclitate. Il. 187, hărţi 2.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Dendrologia.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.

III. Autorii lucrării
Alexei Palancean, dr. şt. biol., Laboratorul dendrologie, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Ion Comanici, dr. hab., profesor, Laboratorul dendrologie, Grădina Botanică (Institut) a AŞM

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Dendrologia constă din două părţi: Partea întîi – Dendrologia generală – care conţine cunoştinţe necesare cursului universitar în domeniu privind noţiune de areal; factorii ecologici; morfologia organelor vegetative şi reproductive. Sunt prezentate date despre introducţia plantelor lemnoase în Moldova; raioanele dendrologice, inventarierea diversităţii taxonomice cuprinse în dendrolflora cultivată şi spectrele fenologice la 150 specii şi forme. În partea a doua – Dendrologia generală – sunt descrise mai mult de 500 specii, forme şi varietăţi de Pinofite şi Magnoliofite cu o analiză detaliată privind însuşirile morfologice şi fenologice, cerinţele ecologice, valoarea ornamentală, importanţa socială şi economică, repartizarea lor în raioanele dendrologice respective şi ilustrative cu cca 400 figuri.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Lumea vegetală a Moldovei „Plante cu flori III”, Vol. IV.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.009 F
Cercetarea şi elaborarea principiilor de reproducere şi menţinere a diversităţii spontane.

III. Autorii lucrării
Ciubotaru A., acad., consultatnt ştiinţific, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Postolache G., dr.hab., şef de laborator, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Teleuţă A., dr., director, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Lazu Ş., dr., confer., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Chirtoacă V., confer., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Toderaş Lidia, dr.hab., Comisia Superioară de Atestare.
Sava V., dr.hab., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Ciorchina Nina, dr., şef de laborator, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Colţun Maricica, dr., director adjunct, Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Grati V., dr. hab. Şef de catedră, Universitatea de Stat Tiraspol.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Lumea vegetală a Moldovei „Plante cu flori III”, Vol. IV, include plante din flora spontană a Moldovei, clasa Liliopsida (Monocotyledones). Volumul IV cupride descrierea succintă a 164 de specii de plante vasculare. Selectarea şi includerea speciilor în volum s-au efectuat în funcţie de rolul lor floristic şi fitocenotic în covorul verde al Republicii Moldova. S-a acordat preferinţă speciilor dominante, edificatoare, plantelor indicatoare din comunităţile vegetale spontane, fiind prezentate aproape toate speciile rare, în primul rînd cele incluse în Cartea Roşie a Republicii Modlova.

 


I. Denumirea şi tipul lucrări 
Plante medicinale.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.011 A
Mobilizarea şi majorarea genofondului de specii autohtone şi alohtone al Grădinii Botanice.

III. Autorii lucrării
Teleuţă A., dr. şt.; Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Mihăilescu C., dr. hab.;
Colţun Mariciсa, dr. şt.; Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Ciocîrlan Nina, dr. şt., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Au fost descrise 153 de specii de plante medicinale spontane şi cultivate, de o mare utilitate pentru om. Fiecare specie de plantă se legitimează cu denumirea populară şi ştiinţifică urmată de încadrarea în familie, alte denumiri populare sub care mai este cunoscută. Urmează descrierea botanică succintă pentru recunoaştere, răspîndirea pe glob, compoziţia chimică, descrierea materiei prime, procedeele de cultivare, recoltare şi utilizarea în medicină, alimentaţie, industrie etc.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Poluarea şi dezvoltarea plantelor lemnoase.

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.011 A
Mobilizarea şi majorarea genofondului de specii autohtone şi alohtone al Grădinii Botanice.

III. Autorii lucrării
Teleuţă A., dr. şt., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Palancean A., dr. şt., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Alexandrov E., dr. şt., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.
Duca Maria, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova.
Glijin Aliona, dr. şt., Universitatea de Stat din Moldova.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Evaluat nivelul de poluare al aerului atmosferic în oraşul Chişinău, elaborată harta oraşului cu indicarea zonelor în dependenţă de nivelul de poluare.
Propus asortimentul de plante lemnoase pentru crearea şi amenajarea spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Rujile de toamnă

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.010 A Introducerea şi valorificarea speciilor de plante valoroase în economia naţională.

III. Autorii lucrării
Victor Sava, dr. hab. Şt. biol., cercetător ştiinţific principal, Laboratorul floricultură, Grădina Botanică (Institut) a AŞM

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
În monografie sunt sintetizate rezultatele obţinute pe parcursul a mai multor ani, în studierea particularităţilor biomorfologice a Callistephus chinensis (L) Ness., soiurile cărora au fost introduse şi adaptate la condiţiile pedoclimatice ale Republicii Moldova. Este prezentată clasificarea, descrierea grupurilor şi a 367 de soiuri, destinate pentru flori tăiate, amenajarea spaţiilor verzi şi universale. Sunt prezentate cele mai importante metode de cultivare, ameliorare, producerea seminţelor-elită şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor. Este recomandat sortimentul de ruji de toamnă destinat pentru flori tăiate (90 soiuri) şi amenajării spaţiilor verzi. (42 soiuri).

 


I. Denumirea şi tipul lucrării
Determinator de plante din flora Republicii Moldova

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
06.411.009 F
Cercetarea şi elaborarea principiilor de reproducere şi menţinere a diversităţii spontane.

III. Autorii lucrării
Negru Andrei, dr. hab., acad., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Determinatorul reprezintă un manual practic pentru identificarea (stabilirea) denumirilor latineşti şi româneşti ale speciilor de plante vasculare (Ecvisetofite, Pteridofite, Pinofite, Magnoliofite) din flora spontană a Republici Moldova.
Numărul de taxoni cuprinşi în determinator include 4 filumuri, 5 clase, 11 subclase, 78 ordine, 136 familii, 616 genuri şi peste 1820 specii spontane. Spre deosebire de Determinatorul precedent elaborat în limba rusă de T.Gheideman (1986) în lucrarea de faţă sunt incluse peste 50 taxoni noi pentru flora Republicii Moldova (5 familii, 6 genuri şi peste 40 specii).
Setul de ilustraţii cuprinde desene analitice şi generale a 1030 specii de plante inclusiv şi speciile de plante vasculare din Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Dicţionarul explicativ botanic (pag.341) include peste 400 de termeni botanici şi tehnici cuprinşi în diverse compartimente textuale ale determinatorului.


I. Denumirea şi tipul lucrării
Pajiştele de luncă din Republica Moldova

II. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
Lucrarea a fost efectuată în cadrul tematicii Laboratorului de Floră şi Geobotanică a Grădinii Botanice (Institut) a AŞM,  începînd cu anul 1989.

III. Autorii lucrării
Lazu Ştefan, dr. şt., Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.

IV. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 cuvinte)
Lucrarea cuprinde prezentarea principalilor indici ai factorilor de mediu ambiant (umiditatea, troficitatea, reacţia chimică a solului, termofitia şi halofitia) la 881 specii de plante vasculare cu habitat praticol, precum şi gradul de periclitare; afinităţile de habitat la plantele indicatoare; studiul fitocenotaxonomic (după principiul şcolii Braun-Blanquet J.) cu evidenţierea a 42 de asociaţii a habitatului calcicol, 20 a staţiunilor sodice şi 58 asociaţii a plantelor sinantrope; caracteristica la 22 sectoare cu vegetaţie a pajiştilor de luncă reprezentative aflate sub protecţie de stat şi 30 suprafeţe noi propuse pentru a fi luate sub ocrotire; precum şi renaturalizarea pajiştilor degradate exemplificîndu-le prin sectoare cu habitat calcicol şi sodic.
Lucrarea este destinată profesorilor, studenţilor, cercetătorilor ştiinţifici din domeniul geobotanicii, ecologiei, pedologiei, agriculturii, silviculturii, precum şi celor care manifestă interes în problemele de cunoaştere, menajare, renaturalizare şi utilizare durabilă a terenurilor înierbate din luncile rîurilor. Monografia cuprinde 452 pagini, bibliografie 340, tabele 38, figuri 244.