GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Laboratorul Flora Spontană şi Ierbar

                                                                                                Scurt istoric

      Fondat în 1950 de către membru-cor. T. Gheideman (1950-1965 - grupa de Floră şi Geobotanică; 1965-1992 - laboratorul de Floră şi Geobotanică; 1992 – prezent laboratorul Flora Spontană şi Ierbar).
      Primele cercetări floristice din cadrul laboratorului au fost consacrate lucrărilor de inventariere a componenţei taxonomice a lumii vegetale spontane a republicii, studierea florei şi vegetaţiei în vederea valorificării raţionale şi conservării comunităţilor naturale. Această etapă de cercetări s-a finalizat cu editarea determinatorului „Opredeliteli rastenii Moldavscoi SSR” (T.Gheideman, 1954), mai târziu urmate de încă două ediţii (T. Gheideman, 1975, 1986). Studiul geobotanic al vegetaţiei forestiere, stepice şi de luncă s-a soldat cu raionarea geobotanică, elaborarea clasificării tipurilor de pădure a republicii (Gheideman şi a., 1964).
       În cadrul laboratorului din 1962 se iniţiază cercetarea briofitelor pe teritoriul Moldovei. În baza unui studiu minuţios a fost evidenţiată componenţa lor specifică, efectuată analiza ecologică, geografică şi evidenţiat rolul lor fitocenotic. Din 1977, în cadrul grupului de plante cu spori au fost efectuate cercetări ale lichenofitelor (dr. Simonov Gh.), a ciupercilor-macromicete (dr. Manic Şt.). Cercetările efectuate au permis evidenţierea componenţei taxonomice a lichenilor din R. Moldova şi respectiv a ciupercilor macromicete.
       În structura Laboratorului Floră şi Geobotanică, în 1972 a fost creată grupa de paleobotanică (fondator acad. A. Negru), cu o direcţie nouă de cercetări fundamentale privind „Flora miocenică din nord-vestul bazinului Mării Negre”. Cercetările au fost efectuate în baza materialului colectat din peste 60 aflorimente miocenice prin metodele paleocarpologică, paleofoliologică şi paleopalinologică; au fost evidenţiate peste 500 taxoni paleofloristici, dintre care 150 specii s-au dovedit a fi noi pentru ştiinţă.
În cadrul laboratorului au fost efectuate şi cercetări paleoetnobotanice, având ca scop evidenţierea istoriei dezvoltării plantelor de cultură (din săpăturile arheologice) din nord-vestul bazinului Mării Negre (dr. hab.şt.biol. Z.Ianuşevici). Materialul paleoetnobotanic atât din regiunea de studiu, cât şi din regiunile limitrofe elucidează procesul evolutiv şi de migraţie ale principalelor plante de cultură din nord-vestul bazinului Mării Negre.
       Începând cu a.1993 cercetările din cadrul laboratorului au fost axate la abordarea temei „Precizarea componenţei taxonomice a florei naturale din Basarabia, studiul particularităţilor biologice,ecologice, corologice” şi editarea monografiei „Flora ilustrată a Basarabiei” în 6 volume. Sunt pregătite pentru editare volumele I-IV.


                                                                                     Componenţa actuală a laboratorului

† Negru Andrei, academician. şef de laborator;
Ştefărţa Ana, doctor habilitat, om emerit în ştiinţă, cercetător şt. principal;
Şabanova Galina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător şt. coordonator;
Cantemir Valentina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător şt. coordonator, şef de laborator interimar;
Izverscaia Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător şt. coordonator;
Ghendov Veaceslav, doctor în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător şt. coordonator;
Ioniţa Olga, cercetător stagiar;
Rotari Maria, specialist coordonator

                                                                                                                     Realizări

       Pe parcursul ultimilor decenii membrii laboratorului au realizat un şir de lucrări ştiinţifice cu caracter fundamental şi aplicativ.
Stabilit genofondul florei spontane a Republicii Moldova (plante vasculare – 1837, muşchi – 160, licheni – 134, ciuperci macromicete – peste 300 taxoni).
Evidenţiată tipologia fondului forestier al republicii.
Evidenţiate sectoarele de păduri etalon.
Relevată componenţa speciilor rare şi elaborată lista speciilor incluse în Cartea Roşie.
Elaborate concepţiile Cronoflora-Cleome a Eurasiei şi Hadobiogenică cu privire la originea vieţii pe Tera.
Stabiliţi peste 150 taxoni paleofloristici noi pentru ştiinţă.
Creat Herbarul Grădinii Botanice constituit din peste 190 mii de exsicate.
Editate monografiile: Растительный мир Молдавии, în 5 volume.
Cartea Roşie a Republicii Moldova. Plante, ed. I, II.
Plantele rare din flora spontană a Republicii Moldova.
Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori – I, vol. 2.
Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori – II, vol. 3.
Determinator de plante din flora Republicii Moldova.

În cadrul laboratorului au fost susţinute 6 teze de doctor habilitat şi 26 de doctor în ştiinţe biologice; editate circa 30 de monografii, determinatoare, broşuri şi peste 500 articole ştiinţifice; un brevet de invenţie.
Actualmente, colectivul laboratorului, în următotii patru ani, va activa în cadrul temei „Cercetarea florei vasculare a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice pentru elaborarea Cărtii Roşii şi editarea monografiei Flora Basarabiei “.

                                                                                                                        Publicaţii

 • Baclanov V. Ordinul Najadales din flora Basarabiei (morfologie, taxonomie, bioecologie, corologie).// Autoref. tezei de doct. şt. biol. Chişinău. 1998.
 • Gânju Gh. Subfamilia Cyperoideae Juss. din flora Basarabiei (morfologie, taxonomie, bioecologie, corologie).// Autoref. tezei de doct. şt. biol. Chişinău. 1998.
 • Ghendov V. Familia Juncaceae Juss. din flora Basarabiei (morfologie, taxonomie, bioecologie, corologie).// Autoref. tezei de doct. şt. biol. Chişinău. 1998.
 • Cartea Roşie a Republicii Moldova. Plante. Chişinău:Ştiinţa. 2001. ed. II.
 • Negru A. Determinator de plante din flora Republicii Moldova. Chişinău:Universul, 2007, 391 p.
 • Negru A., Şabanova G., Cantemir V., Gânju Gh., Ghendov V., Baclanov V. Plantele rare din flora spontană a Republicii Moldova. Chişinău. 2002.
 • Negru A., Ana Ştefârţă., Valentina Cantemir, Gânju Gh. Lumea vegetală a Moldovei Vol. II, Chişinău, Ed. Ştiinţa. 2005, 208 p.
 • Negru A., Ana Ştefârţă., Valentina Cantemir, Gânju Gh., Ghendov V. Lumea vegetală a Moldovei Vol. III, Chişinău, Ed. Ştiinţa. 2006, 204 p.
 • Republica Moldova. Primul raport naţional cu privire la diversitatea biologică. Chişinău. 2000. 65 p.
 • Strategia Conservării Biodiversităţii Republicii Moldova. 2000. 110 p.
 • Ştefârţă A. Flora miocenică din interfluviul Nistru-Prut.// Ref. pentru obţinerea titlului şt. de doctor habilitat şt. biol. în baza lucrărilor publicate.
 • Андреев В. Деревья и кустарники Молдавии.// Вып. 1. Наука. 1957; Вып. 2. Картя молдовеняскэ. Кишинэу. 1964; Вып. 3. Картя молдовеняскэ. Кишинэу. 1968.
 • Витко К. Экология скумпиевой дубравы в Молдавии. Кишинэу:Штиинца. 1972.
 • Гейдеман Т. Буковая дубрава в Молдавской ССР. Кишинэу. 1969.
 • Гейдеман Т. О геоботаническом районировании Молдавской ССР.//Проблемы современной ботаники. М.:Наука. 1965.
 • Гейдеман Т. Определитель высших растений Молдавской ССР. М.-Л. Наука. 1954, Кишинэу:Штиинца, 1975 изд. 2.; 1986 изд. 3..
 • Гейдеман Т., Николаева Л. и др. Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР. Кишинэу:Картя молдовеняскэ. 1964.
 • Изверская Т.Д. Семейство Гвоздичных (Caryophyllaceae Juss.) Молдавии. Автореф. дисс. к.б.н. 1988. 21 с.
 • Истратий А., Витко К. и др. Растительный покров заповедного урочища «Гыртоп» в Приднестровье Молдавии.// Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. Кишинэу, 1989. № 3. С. 10-15.
 • Кантемир В. Средне-позднесарматская флора северо-западного Причерноморья (по палеокарпологическим данным). // Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. биол. наук. Кишинэу. 1993.
 • Красная книга Молдавской ССР. Кишинэу:Картя молдовеняскэ. 1978. изд. I.
 • Негру А. Позднемиоценовые флоры юго-запада европейской части СССР (по палеокарпологическим данным). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени доктора биол. наук. Кишинэу. 1986.
 • Николаева Л. Дубравы из дуба пушистого в Молдавской ССР. Кишинэу:Картя молдовеняскэ. 1963.
 • Пынзару П. Среднеприднестровские леса Молдовы. // Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. биол. наук. Кишинэу. 1991.
 • Pânzaru P., Negru A., Izverschii T. Taxoni rari din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2002. 148 p.
 • Растительный мир Молдавии. Кишинэу:Штиинца. T. Гейдеман (отв.ред.), 1986-1989. Т. 1-5.
 • Симонов Г. Бриофлора Молдавской ССР. Кишинэу:Штиинца. 1972.
 • Симонов Г. Определитель листостебельных мхов Молдавской ССР. Кишинэу:Штиинца. 1968.
 • Шабанова Г. А Злаки Молавии и их роль в образовании степной растительности пушистодубовой лесостепи. Автореф. дисс.На соискание ученой степени кандидата биологич. Наук. Кишинев. 1972. 21 с.
 • Янушевич З. Культурные растения первобытного периода и средневековья на юго-западе СССР. // Автореф. дисс. на соиск. уч. степени доктора биол. наук. Кишинэу. 1978.